Le garanzie legate al voto nel referendum nazionale in Polonia

Piotr Uziębło

Abstract

Understanding the guarantees regarding the vote in the referendum is not fully clear in the Polish legal doctrine. It is possible to understand them in a formal sense, thus related to the procedure of voting. This is related to securing the correctness of the process of voting in the referendum, as well as to preventing a situation in which some entities would deliberately be privileged during the referendum campaign preceding the vote, which could affect the final result of the referendum. The material meaning, instead, focuses on securing the effectiveness of the decision taken in the referendum. In this case, the key is not only for the legislator to provide mechanisms that will allow an effective transposition of the sovereign’s will into the normative acts implementing them, but also to prevent the modification of this will within a certain time after the vote has been carried out. The Polish legal solutions effectively secure on the formal side the will of the sovereign expressed in the referendum, but their material protection cannot be considered proper enough. The most important thing is the lack of sustainability of the referendum’s resolution, as well as its transformation into regulations contained in legal acts. As a consequence, the author believes that it is necessary to introduce some legal changes that would make the referendum a real tool to exercise the power by the collective body of the sovereignty.
Author Piotr Uziębło (FLA / DCLPI)
Piotr Uziębło,,
- Department of Constitutional Law and Political Institutions
Other language title versionsGwarancje prawne głosowania w referendum ogólnokrajowym w Polsce
Pages357-373
Publication size in sheets17.85
Book De Martin Gian Candido, Szmyt Andrzej, Gambale Piero, Serowaniec Maciej (eds.): La democrazia diretta in Italia, Polonia e Unione europea: atti del VII Colloquio italo-polacco sulle trasformazioni istituzionali: Palermo, Palazzo Steri, 7-8 giugno 2018, 2020, Luiss University Press - LuissX srl, ISBN 978-88-6105-369-4, 577 p.
Abstract in PolishPostrzeganie gwarancji dotyczących głosowania w referendum nie jest w pełni jednoznaczne. Możliwe jest przyjęcie ich rozumienia w ujęciu formalnym, a więc odwołującym się do procedury głosowania referendalnego. Wiąże się to zabezpieczaniem poprawności przebiegu głosowania w referendum, a także niedopuszczeniem do sytuacji, w której jakieś podmioty będą celowo uprzywilejowane w toku kampanii referendalnej poprzedzającej głosowanie, co mogłoby wpłynąć na ostateczne rozstrzygnięcie referendalne. Ujęcie materialne koncentruje się natomiast na zabezpieczeniu skuteczności rozstrzygnięcia, które zostało podjęte w referendum. W tym wypadku kluczowe jest nie tylko przewidzenie przez prawodawcę mechanizmów, które pozwolą na skuteczne transponowanie woli suwerena do aktów normatywnych je realizujących, ale także zabezpieczenie przed modyfikacją tej woli w określonym czasie następującym po jego przeprowadzeniu. Polskie rozwiązanie prawne skutecznie zabezpieczają wolę suwerena wyrażona¸ w referendum od strony formalnej, jednak jej materialna ochrona nie może być uznana za właściwą. Przede wszystkim dotyczy to braku trwałości rozstrzygnięcia referendalnego, a także jego przekształcenia w regulacje zawarte w aktach prawnych. Dlatego też Autor uważa, że, konieczne jest dokonanie zmian konstytucyjnych i ustawowych, które uczyniłyby referendum realnym narzędziem sprawowania władzy przez zbiorowy podmiot suwerenności.
Languageit włoski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?