Przesłanki kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły

Krystyna Wojewódzka-Król

Abstract

Multipurpose development of the lower Vistula brings results in many areasof the economy – the benefits of transport, energy effects, meeting the needs ofwater and avoid both flood losses and the resulting shortage of water in agriculture,forestry and other sectors of the economy and the effects of water tourism development.The scale of benefits and the possibility of avoiding losses, very expensive forthe economy and the population living in the area of Lower Vistula are the premiseof its development, further neglect or perform only costly intervention works on thelower Vistula generates costs and means resignation from the potential benefits ofmultipurpose development of the Lower Vistula River.
Author Krystyna Wojewódzka-Król (FE / DTP)
Krystyna Wojewódzka-Król,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsReasons for the multipurpose development of the lower Vistula
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No62
Pages317-327
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishmultipurpose river development, cost/benefit analysis
Abstract in PolishKompleksowe zagospodarowanie dolnej Wisły przyniesie efekty w wielu dziedzinach gospodarki - korzyści transportowe, energetyczne wynikające z zaspokojenia potrzeb wodnych i uniknięcia zarówno strat powodziowych, jak i z niedostatku wody w rolnictwie, leśnictwie i innych działach gospodarki, a także efekty w postaci rozwoju turystyki wodnej. Skala korzyści oraz możliwość uniknięcia, bardzo kosztownych dla gospodarki i ludności mieszkającej w rejonie dolnej Wisły strat, to najważniejsze przesłanki jej zagospodarowania, dalsze zaniedbanie lub wykonywanie jedynie kosztownych prac interwencyjnych na dolnej Wiśle generuje koszty i oznacza rezygnację z potencjalnych korzyści wynikających z jej kompleksowego zagospodarowania.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2395
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back