Analiza poziomu wczesnoszkolnego kształcenia muzycznego w Polsce

Kamila Migdał-Najman , Krzysztof Najman

Abstract

One of the elements of early education in Poland is learning the basics of music, knowledge of instruments and elements of musical hearing. At the turn of 2015 and 2016, the Institute of Music and Dance in Warsaw conducted a study of the level of musical education of children in classes I-III schools. In this study were conducted interviews with children and their teachers. The children responded to questions about their interest in music, as well as questions related to their knowledge and skills achieved in school. The teachers were asked about the conditions and opportunities for music classes in school. The study included spatial diversity of schools, the number of school divisions in institutions and type of locality. The aim of this study is to assess the level of early musical education of children in Poland.
Author Kamila Migdał-Najman (FM/DS)
Kamila Migdał-Najman,,
- Department of Statistics
, Krzysztof Najman (FM/DS)
Krzysztof Najman,,
- Department of Statistics
Other language title versionsAn analysis of level in early musical education in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No469
Pages119-130
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishedukacja muzyczna, testy muzyczne, muzyczne umiejętności percepcyjne, poziom wczesnoszkolnego kształcenia muzycznego
Keywords in Englishmusic education, music tests, perception musical skills, level of early musical education
Abstract in PolishJednym z elementów nauczania wczesnoszkolnego w Polsce jest nauka podstaw muzyki, wiedzy o instrumentach i elementów słuchu muzycznego. Na przełomie 2015 i 2016 roku Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie przeprowadził ogólnopolskie badanie poziomu kształcenia muzycznego dzieci w klasach I-III szkół podstawowych. W badaniu tym przeprowadzono wywiady z dziećmi i ich nauczycielami. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące ich zainteresowań muzyką, a także na pytania związane z ich wiedzą i umiejętnościami osiągniętymi w szkole. Nauczycieli pytano o warunki i możliwości prowadzenia zajęć muzycznych w szkole. W badaniu uwzględniono zróżnicowanie przestrzenne placówek szkolnych w Polsce, liczbę oddziałów szkolnych w placówkach i typ miejscowości. Celem prezentowanych badań jest ocena poziomu wczesnoszkolnego kształcenia muzycznego dzieci w Polsce.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.469.12
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37071
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?