Negatywne wydarzenia w życiu dzieci i młodzieży - między ryzykiem wystąpienia depresji a wzrostem potraumatycznym

Wioletta Radziwiłłowicz

Abstract

The aim of the study was to the review theories and research on the significance of negative life events in the pathogenesis of depression in children and adolescents, and the appearance of posttraumatic growth. The cognitive theories postulate the existence of relationships between life events and characteristic symptoms of depression: the sense of lowered competence, worthlessness, low self-esteem, internal negative attributional style. They also postulate the differences between the gender in the vulnerability mechanisms to depression. The article presents the role of life events in the onset of the first depressive episode and its recurrence, including psychological stressors and kindling occurrence. Experience of numerous simultaneous occurrences of negative events and unconstructive coping with stress are important risk factors for depression. Depression of parent (parents), their loss (divorce, death, also suicide) are some of the most important risk factors for depression, as described by family system theories and attachment theory. The trauma of leaving caused by attachment figures and unforgiving bereavement are transformed into depression. Orphanage is associated with frequent self-destructiveness in depression and breakdown of faith in the goodness of the world. The objectual emptiness and the loss of hope for experiencing a good close relationship correspond to depressive break. Also, socio-economic factors (poverty, the attitude of “have” over “be” at parents) lowers family function as the source of security and predictability in life. Favourably, not all children exposed to traumatic events are susceptible to depression. The consequence can be posttraumatic growth, connected to past adaptation, cognitive capacities, sense of competence, consciousness and the ability to express oneself states, support from adults. However, posttraumatic growth overlaps the experience of trauma and depressive struggles in many cases.
Author Wioletta Radziwiłłowicz (FSS / IPsych / DDPP)
Wioletta Radziwiłłowicz,,
- Division of Developmental Psychology and Psychopathology
Other language title versionsNegative events in children‘s and adolescents lives - between the risk of depression and posttraumatic growth
Journal seriesPolskie Forum Psychologiczne, ISSN 1642-1043, e-ISSN 2449-6871, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol23
No3
Pages543-556
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishdepresja u dzieci i młodzieży, negatywne wydarzenia życiowe, system rodzinny, przywiązanie i utraty, wzrost potraumatyczny
Keywords in Englishdepression in children and adolescents, negative life events, family system, attachment and loss, posttraumatic growth
Abstract in PolishCelem opracowania było dokonanie przeglądu teorii i badań nad znaczeniem negatywnych wydarzeń w patogenezie depresji u dzieci i młodzieży oraz wystąpieniu wzrostu pourazowego. Teorie poznawcze zakładają istnienie związków między wydarzeniami życiowymi a charakterystycznymi przejawami depresji: poczuciem obniżonych kompetencji, bezwartościowości, niską samooceną, wewnętrznym negatywnym stylem atrybucji. Postulują one również różnice międzypłciowe w mechanizmach podatności na depresję. W artykule przedstawiono rolę wydarzeń życiowych w wystąpieniu pierwszego epizodu depresji i jej nawrotów, z uwzględnieniem stresorów psychologicznych oraz zjawiska rozniecania. Doświadczanie wielu jednocześnie występujących negatywnych wydarzeń oraz niekonstruktywne radzenie sobie ze stresem stanowią ważne czynniki ryzyka depresji. Depresja rodzica (rodziców), ich utrata (rozwód, śmierć, również samobójcza) to jedne z ważniejszych czynników ryzyka depresji, opisywane przez systemowe teorie rodziny oraz teorię przywiązania. Trauma opuszczenia przez postaci przywiązania i nieprzepracowana żałoba przekształcają się w depresję. Osierocenie ma związek z często występującą w depresji autodestruktywnością oraz rozpadem wiary w dobroć świata. Pustka obiektualna i utrata nadziei na doświadczanie dobrej bliskiej relacji odpowiada załamaniu depresyjnemu. Również czynniki społeczno-ekonomiczne (ubóstwo, postawa „mieć” nad „być” u rodziców) obniżają funkcję rodziny jako źródła bezpieczeństwa i przewidywalności w życiu. Nie u wszystkich dzieci doznających traumatycznych wydarzeń rozwija się depresja. Ich konsekwencją może być wzrost pourazowy, związany z dotychczasową adaptacją, możliwościami poznawczymi, poczuciem kompetencji, świadomością i zdolnością wyrażania swych stanów, wsparciem dorosłych. Jednak osoby doświadczające wzrostu pourazowego często przeżywają depresyjne uczucia i wewnętrznie zmagają się z urazem.
DOIDOI:10.14656/PFP20180305
URL https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/400/radziwillowicz_negatywne_wydarzenia/article.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back