Czynności kontrolujące dowody

Łukasz Cora

Abstract

The text contains an analysis of the institutions that control evidence. Based on the findings, the Author recognizes the audited institution as a key act of controlling evidence, necessary from the point of view of the correctness of the findings. The author assumes that limiting the admissibility of resuming proceedings to comply with the formal requirements of procedural law is insufficient. In his view, this issue should be equated with the proportionality, truthfulness, adequacy and effectiveness of the findings made as a result of its implementation, from the point of view of achieving both the actual and assumed objectives of the process. In summary, the author claims that the taking of evidence should take into account the postulate of their legitimacy, completeness, precision and effectiveness in relation to the evidence base of the decision. The whole difficulty in reopening the evidentiary proceedings is balancing goods in the form of limiting the discomfort (inconvenience) of participants in criminal proceedings, speed of criminal proceedings and implementation of the principle of material truth, legal prosecution, the principle of free assessment of evidence and the postulate of accurate response.
Author Łukasz Cora (FLA / DCPC)
Łukasz Cora,,
- Department of Criminal Procedure and Criminalistics
Pages5333-5375
Publication size in sheets2.1
Book Skorupka Jerzy (eds.): System prawa karnego procesowego, t. 8. Dowody, cz. 4, 2019, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8107-997-6, [978-83-8107-995-2], 5416 p.
Keywords in Polishczynności kontrolujace dowody, konfrontacja, ponowienie czynności dowodowej
Keywords in Englishactions to control evidence, confrontation, renewal of evidence
Abstract in PolishTekst zawiera analizę instytucji czynnosci kontrolujących dowody. W oparciu o poczynione ustalenia Autor uznaje badaną instytucję za kluczowy akt kontroli dowodów, konieczny z punktu widzenia poprawności dokonanych ustaleń. Autor zakłada, że ​​ograniczenie dopuszczalności wznowienia postępowania do zgodności z formalnymi wymogami prawa procesowego jest niewystarczające. Jego zdaniem kwestię tę należy utożsamiać z proporcjonalnością, prawdziwością, adekwatnością i skutecznością ustaleń dokonanych w wyniku jej realizacji, z punktu widzenia osiągnięcia zarówno faktycznych, jak i zakładanych celów procesu. Podsumowując, autor twierdzi, że przeprowadzenie postępowania dowodowego powinno uwzględniać postulat ich zasadności, kompletności, precyzji i skuteczności w odniesieniu do dowodowej podstawy decyzji. Cała trudność w zakresie ponownego otwarcia postępowania dowodowego polega na równoważeniu towarów w postaci ograniczenia dyskomfortu (niedogodności) uczestnikom postępowania karnego, szybkości postępowań karnych i realizacji zasady prawdy materialnej, zasady prawnej ściganie, zasada swobodnej oceny dowodów i postulat dokładnej reakcji.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?