Gospodarka społeczna jako część polskiego systemu gospodarczego - rozważania definicyjne

Michał Schröder

Abstract

This article is an attempt to cast a new light and redefine social economy subjects i na more selective manner. The objective of the article is to identify criteria that should determine the status of social economy subjects resulting from concrete provisions regulating their activity. The author of this article is trying to find an answer to the question if all social economy subjects sensu largo should have the status of social economy subjects. By addressing this issue, he leads the reader from the definition of social economy through analysis of the subject literature and provisions of law, where criteria determining the status of particular subjects can be found. The assumption that their determinants are social mission and employing persons at risk of social exclusion allows to identifythree economic operators who, at the present state of the law, should have the statusof social economy subjects. They are cooperative of the disabled, cooperative of the blind and social cooperative.
Autor Michał Schröder (WE)
Michał Schröder
- Wydział Ekonomiczny
Inne wersje tytułuSocial economy as part of the polish economic system - definition considerations
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Studenckie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego "NASZE STUDIA", ISSN 1731-6707, (B 3 pkt)
Rok wydania2017
Nr8
Paginacja256-266
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Słowa kluczowe w języku polskimekonomia społeczna, podmioty ekonomii społecznej, spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, kapitał społeczny
Streszczenie w języku polskimArtykuł jest próbą nowego spojrzenia i zredefiniowania podmiotów ekonomii społecznej w bardziej selektywny sposób. Celem artykułu jest próba eksplikacji ekonomii społecznej pod kątem pojęciowym, a także identyfikacja kryteriów, jakie winny determinować status podmiotów ekonomii społecznej, wynikający z konkretnych zapisów regulujących działalność tych podmiotów. Autor niniejszego artykułu próbuje znaleźć między innymi odpowiedź na pytanie, czy wszystkie podmioty ekonomii społecznej sensu largo winny posiadać status podmiotów ekonomii społecznej. Odpowiadając na to twierdzenie, prowadzi czytelnika od definicji ekonomii społecznej, poprzez analizę literatury przedmiotu oraz przepisów prawa, w których można doszukać się kryteriów stanowiących o statusie poszczególnych podmiotów. Zakładając misję społeczną oraz zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty ekonomii społecznej,pozwala na identyfikację trzech podmiotów gospodarczych, które winny posiadać w obecnym stanie prawnym status podmiotów ekonomii społecznej. Są to: spółdzielnia inwalidów,spółdzielnia niewidomych oraz spółdzielnia socjalna.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/naszestudia/article/view/3453/2764
Językpl polski
LicencjaRepozytorium; opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Plik
Schroder_Michal_Gospodarka_spoleczna_2017.pdf Schroder_Michal_Gospodarka_spoleczna_2017.pdf 229,3 KB
Punktacja (całkowita)3
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 3.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?