Aspekty regulacji aktywności receptora progesteronu (PR) - znaczenie w progresji raka gruczołu piersiowego

Dominika Piasecka , Andrzej Składanowski , Radzislaw Kordek , Hanna M. Romańska , Rafał Sądej

Abstract

Progesterone receptor (PR) and its specific ligand play a key role in development and physiology of mammary gland. The role of PR in ini - tiation and progression of breast carcinoma (BCa) is unquestionable, although molecular mechanism of PR action is complex and not fully understood. It is known that increased risk of breast cancer is associated with progestin-based (synthetic ligands of progesterone) hormonal contraception or hormone replacement therapies. It is estimated that ER/PR-positive tumours represent approximately 50-70% of all BCa ca - ses, and the loss of PR is associated with resistance to hormonal therapy and increased tumour invasiveness. In classical, genomic signalling pathway cytoplasmic PR, following ligand binding, translocates to the nucleus and regulates expression of genes with the PRE sequence. PR is also involved in a large number of alternative, non-genomic signalling cascades, e.g. PR is able to activate MAPK and PI3K/AKT pathways, which leads to regulation of gene expression. The cross-talk between PR and Growth Factors Receptors (GFR) results in progesterone-inde - pendent activation of PR as well as PR-regulated GFR expression and activation. Growth factors signalling promotes formation of a pool of hypersensitive PR responsive to even very low ligand concentration. Transcriptional activity of PR as well as its dynamic impact on processes such as cell migration and adhesion are crucial for BCa progression. Further studies of multifaceted mechanisms of PR action may contribute to new PR-targeting therapeutic strategies for breast cancer patients.
Author Dominika Piasecka (IFB)
Dominika Piasecka,,
- Intercollegiate Faculty of Biotechnology UG
, Andrzej Składanowski (IFB / DMedB)
Andrzej Składanowski,,
- Department of Medical Biotechnology
, Radzislaw Kordek
Radzislaw Kordek,,
-
, Hanna M. Romańska
Hanna M. Romańska,,
-
, Rafał Sądej (IFB / DMedB)
Rafał Sądej,,
- Department of Medical Biotechnology
Other language title versionsAspects of progesterone receptor (PR) activity regulation - impact on breast cancer progression
Journal seriesPostępy Biochemii, ISSN 0032-5422, (B 5 pkt)
Issue year2015
Vol61
No2
Pages198-206
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishreceptor progesteronu, rak gruczołu piersiowego, progresja nowotworu, sygnalizacja komórkowa
Keywords in Englishprogesterone receptor, breast cancer, cancer progression, cell signalling
Abstract in PolishReceptor progesteronu (PR) wraz z jego swoistym ligandem odgrywają kluczową rolę w prawidłowym rozwoju i funkcji gruczołu piersiowego. Z drugiej strony udział PR w inicjacji i progresji raka gruczołu piersiowego jest bezsprzeczny, choć molekularny mechanizm aktywności PR w tych procesach jest złożony i nie do końca poznany. Wia - domo, że wyższe ryzyko zachorowania na raka piersi mają kobiety stosujące oparte o progestyny (syntetyczne ligandy progesteronu) antykoncepcję hormonalną lub w okresie menopauzy hormonalną terapię zastępczą. Szacuje się, że nowotwory ER+/PR+ stano - wią ok. 50–70% przypadków raka piersi, zaś utrata syntezy PR wiąże się z opornością na terapię hormonalną i zwiększoną inwazyjnością guza. Klasyczna, genomowa ścieżka sygnalizacyjna zakłada, że cytoplazmatyczny PR po związaniu liganda ulega translokacji do jądra komórkowego i reguluje ekspresję genów posiadających sekwencje PRE. Nale - ży podkreślić istnienie całego szeregu alternatywnych kaskad sygnalizacyjnych z udzia - łem PR. Receptor progesteronu może aktywować szlaki MAPK i PI3K/AKT, co prowadzi m.in. do regulacji transkrypcji genów nie związanych bezpośrednio z progesteronem. PR wchodzi również we wzajemne interakcje z receptorami dla czynników wzrostu (GFR). Powoduje to zarówno niezależną od progesteronu aktywację PR jak i regulację przez PR produkcji i funkcji GFR. Obecność czynników wzrostu prowadzi również do pojawienia się w komórce „hiperczułego” receptora, który odpowiada nawet na bardzo niskie stę - żenia liganda. Istotna dla progresji raka gruczołu piersiowego jest nie tylko związana z transkrypcją rola PR, ale również jego dynamiczny wpływ na procesy takie jak migracja i adhezja. Dogłębne poznanie i zbadanie stosunkowo skomplikowanych mechanizmów funkcjonowania PR może okazać się przydatne we wprowadzeniu potencjalnej inter - wencji terapeutycznej dla chorych na raka piersi nakierowanej na opisany receptor.
URL http://www.postepybiochemii.pl/pdf/2_2015/198-206.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 5.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?