Konflikt na Ukrainie jako Huntingtonowskie zderzenie cywilizacji

Mateusz Czajkowski

Abstract

The main conflict differentiating Ukrainian society requires a systematic reflection that uses elaborated and developed concepts. One of the interesting cognitive perspectives is called the clash of civilizations proposed by Samuel P. Huntington. He believes that the main factor of the conditions the misunderstandings and cooperation at both the local and global are the differences between civilizations. They are understood as great cultural communities, whose integration is based on a awareness of identity. On the cultural division of Ukraine indicates its history. At first Orthodox approached the western civilization through the act of incorporation Church located on its territory to the Catholic Church. There was also significant contact with the Republic of Poland, which dominated it politically for about two centuries and the connection Russian-speaking areas to the functioning in Soviet Union Ukrainian state. This division today is expressed not only by the cultural differences (linguistic, religious), but aspiration. Although far-reaching generalizations be false in touch with the experience, it can be observed that people living in the western part turn toward „latin” Europe seeing there the hope of "civilizational advancement", while the eastern feels stronger relationship with Russia. However, these attitudes are not caused only by differences of identities. Great influence also has an objective factor, namely the difference in the economic situation that coincides mostly with the cultural division.
Author Mateusz Czajkowski (FSS/IPS)
Mateusz Czajkowski,,
- Institute of Political Sciences
Journal seriesGdańskie Studia Międzynarodowe, ISSN 1730-4652, (B 4 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1-2
Pages116-131
Publication size in sheets0.90
Keywords in PolishSamuel P. Huntington, cywilizacje, konflikt na Ukrainie, cywilizacja zachodnia i prawosławna
Keywords in EnglishSamuel P. Huntington, civilizations, conflict in Ukraine, West and Orthodox civilization
Abstract in PolishKonflikt różnicujący ukraińskie społeczeństwo wymaga systematycznej refleksji. Jedną z ciekawszych perspektyw poznawczych jest zaproponowana przez Samuela P. Huntingtona idea zderzenia cywilizacji. Jego zdaniem głównym czynnikiem warunkującym nieporozumienia i współpracę zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, są różnice między cywilizacjami. Rozumiane są one przez niego jako wielkie wspólnoty kulturowe, których integracja oparta jest na świadomości tożsamości. O kulturowym podziale Ukrainy świadczy jej historia. Początkowo prawosławna zbliżyła się do zachodniej cywilizacji poprzez przyłączenie lokalnego Kościoła do Kościoła katolickiego. Nie bez znaczenia było także samo funkcjonowanie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, która politycznie zdominowała te tereny na ponad dwa wieki oraz przyłączenie rosyjskojęzycznych ziem do państwa ukraińskiego istniejącego w ramach Związku Sowieckiego. Dzisiejszy podział wyraża się nie tylko w kulturowym zróżnicowaniu (językowym, religijnym), ale i w aspiracjach. Mimo, że daleko idące uogólnienia często okazują się błędne w kontakcie z doświadczeniem, to zauważyć można, że mieszkańcy ziem zachodnich zwracają się ku "łacińskiej" Europie, widząc tam nadzieje na "postęp cywilizacyjny", podczas gdy na wschodzie odczuwa się silniejsze związki z Rosją. Postawy te nie są spowodowane jedynie różnicami tożsamości. Duży wpływ ma również obiektywny czynnik, a mianowicie różnice w sytuacji gospodarczej, które znacznie zbiegają się z podziałem kulturowym.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/3000/2421
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Czajkowski_Mateusz_Konflikt_na_Ukrainie_2017.pdf Czajkowski_Mateusz_Konflikt_na_Ukrainie_2017.pdf 160,02 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 31-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?