Kryteria doboru strategii zarządzania interesariuszami projektu infrastrukturalnego

Anna Zamojska , Sebastian Susmarski

Abstract

The objective of this paper is to assess the influence of stakeholders on the implementation of infrastructure projects by classifying their strength and direction of impact. The relevance of such an assessment, based on an appropriate stakeholder classification, is intended to make it possible to select the type of interaction in relation to the identified groups and the budget necessary to carry out those activities. The starting point of our research was a critical analysis of the literature. Subsequently, research material was obtained using a questionnaire. The material was analyzed using descriptive statistics and exploratory factor analysis. Based on our statistical research, we identified the attributes of each stakeholder group. We then ranked them in order to determine their strength and impact on the project. The results obtained from the identification of attributes and stakeholder classifications were used to develop a stakeholder management system/strategy for an infrastructure project. The results can be used to formulate a universal methodology for assessing the impact of stakeholders on the implementation of infrastructure projects. Proper identification of the strength and direction of stakeholder impact on the implementation of an infrastructure project allows the stakeholder to be identified to determine their impact on the project. Conclusions from the qualitative and quantitative analyses may be used to develop stakeholder management strategies.
Author Anna Zamojska (FM / DE)
Anna Zamojska,,
- Department of Econometrics
, Sebastian Susmarski (FM / DFFR)
Sebastian Susmarski,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsCriteria for the selection of stakeholder management strategies for infrastructure projects
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005, e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2017
Vol28
No6
Pages95-113
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishteoria interesariuszy, klasyfikacja interesariuszy, zarządzanie interesariuszami, projekty infrastrukturalne
Keywords in Englishstakeholder theory, stakeholders' classification, management process, infrastructure project
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę oceny stopnia wpływu interesariuszy na realizację projektów infrastrukturalnych poprzez dokonanie ich klasyfikacji ze względu na siłę i kierunek oddziaływania. Trafność w takiej ocenie, poparta właściwą klasyfikacją interesariuszy, ma za zadanie umożliwić określenie rodzaju działań w stosunku do wyodrębnionych grup oraz określenie budżetu koniecznego do przeprowadzenia tych działań. Punktem wyjścia do badań była krytyczna analiza literatury światowej. Kolejno materiał badawczy pozyskano przy użyciu kwestionariusza i poddano go analizie opisu statystycznego oraz eksploracyjnej analizie czynnikowej. Na podstawie przeprowadzonego badania zidentyfikowano atrybuty poszczególnych grup interesariuszy, kolejno dokonano ich klasyfikacji umożliwiającej określenie ich siły i kierunku oddziaływania na projekt. Wnioski z przeprowadzonej identyfikacji atrybutów i klasyfikacji interesariuszy stanowiły podstawę opracowania systemu/ strategii zarządzania interesariuszami projektu infrastrukturalnego. Mogą one posłużyć przy sformułowaniu uniwersalnej metodyki oceny wpływu interesariuszy na realizacje projektów infrastrukturalnych. Trafna identyfikacja siły i kierunku oddziaływania interesariuszy na realizację projektu infrastrukturalnego umożliwia klasyfikację zaangażowanych interesariuszy w celu określenia ich oddziaływania na projekt. Wnioski z przeprowadzonych analiz jakościowych i ilościowych mogą być wykorzystane przy opracowaniu strategii zarządzania interesariuszami.
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2017_06_05.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; ; with publication
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 26-01-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 26-01-2018, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back