Wyzwania i korzyści dla miast, regionów i państw-organizatorów wielkich imprez sportowych

Beata Wierzbicka , Jędrzej Strumiłło

Abstract

An important element of the strategy of entering the town or a tourist region in the sphere of the global economy is to create the image of space tailored to the perceived value of its target market. Building a strong position of the city, region or country in the global space requires from the authorities and organizers of sports events, companies in the region but also the entire community to take a series of challenges in order to create the image. Trade fairs, exhibitions showing the achievements of the area, festivals, conferences, cultural and sports events allow professional presentation of the achievements and development priorities of the area. The main goal of the article is to demonstrate, that effective management of the process of preparing a great sport event translates into the development of tourism in the region, during the event and in the years following its completion, creating a long-term benefit for the host. The main thesis of this paper is to demonstrate that participation in sporting events and their organization, as shown in the case study, EURO 2012 in Gdansk, not only led to increased perceived by the environment attractiveness of the area but helps to generate benefits for the participants of the event, the organizers and the public as a whole.
Author Beata Wierzbicka (FM / IOM / DSM)
Beata Wierzbicka,,
- Division of Strategic Management
, Jędrzej Strumiłło (FM / IOM / DMS)
Jędrzej Strumiłło,,
- Division of Management Systems
Other language title versionsChallenges and benefits for cities, regions and countries-organizers of major sports events
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No5 (89), cz. 1
Pages435-447
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishzarządzanie procesami, strefa globalnej gospodarki, kreowanie wizerunku
Keywords in Englishprocess management, zone of the global economy, creating the image
Abstract in PolishIstotnym elementem strategii wejścia miasta lub regionu turystycznego w sferę gospodarki globalnej jest wykreowanie wizerunku miejsca dostosowanego do postrzeganych wartości docelowego rynku. Zbudowanie silnej pozycji miasta, regionu lub kraju w globalnej przestrzeni wymaga ze strony władz i organizatorów imprezy sportowej, firm świadczących usługi w regionie, ale także całych społeczności, podjęcia szeregu wyzwań w celu wykreowania wizerunku. Targi, wystawy przedstawiające dorobek danego obszaru, festiwale, konferencje naukowe, imprezy kulturalne i sportowe pozwalają na profesjonalną prezentację dorobku oraz priorytetów rozwojowych danego obszaru. Głównym celem opracowania jest wykazanie, że skuteczne zarządzanie procesem przygotowania wielkiej imprezy sportowej przekłada się na rozwój turystyki w regionie, w trakcie imprezy oraz w kolejnych latach po jej zakończeniu, tworząc długofalowy efekt korzyści dla gospodarzy. Główną tezą opracowania jest wykazanie, że udział w imprezach sportowych oraz ich organizacja, jak zaprezentowane w studium przypadku EURO 2012 w Gdańsku, nie tylko wpłynął na wzrost postrzeganej przez otoczenie atrakcyjności obszaru, ale przyczynił się do wygenerowania korzyści dla uczestników imprezy, jej organizatorów oraz społeczeństwa jako całości.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.89/1-36
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/11272.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?