Court Excellence Model jako narzędzie poprawy sprawności organizacyjnej sądów

Joanna Kuczewska , Sylwia Morawska

Abstract

The measure of organizational efficiency of the judiciary is to meet needs and requirements of internal and external stakeholders. Benchmarking is the process of investigation of the most effective solutions that produce superior performance in organisations. This concept could be successfully implemented in organisation of justice. The aim of the paper is to present the benchmarking concept and possibilities of its implementation using EFQM Business Excellence Model for improving the organizational efficiency of courts.
Author Joanna Kuczewska (FE / DEEI)
Joanna Kuczewska,,
- Department of Economics of European Integration
, Sylwia Morawska
Sylwia Morawska,,
-
Other language title versionsCourt Excellence Model as a tool of improving the organizational efficiency of courts
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No439
Pages206-218
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishwymiar sprawiedliwości, benchmarking, sprawność arganizacyjna
Keywords in Englishjudiciary, benchmarking, organizational efficiency
Abstract in PolishZaspokajanie interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych to podstawowa miara sprawności organizacyjnej sądownictwa. Tylko sprawna organizacja wymiaru sprawiedliwości racjonalnie wykorzystuje i pozyskuje dobra materialne i zasoby ludzkie. Zapewnia także harmonijne współdziałanie wszystkich elementów organizacji. W związku z tym celem podjętych badań jest przedstawienie propozycji Court Excellence Model, łączącego koncepcję modelu doskonałości biznesu (Business Excellence Model – BEM), opracowanego w 1992 roku przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością (European Foundation for Quality Management – EFQM), oraz metody benchmarkingu. Zgodnie z metodologią europejską dla zastosowania benchmarkingu instytucji sektora publicznego możliwe jest bowiem wykorzystanie narzędzi benchmarkingu przedsiębiorstw, natomiast EFQM BEM pozwala na stworzenie wystandaryzowanych mierników oceny efektywności funkcjonowania organizacji wymiaru sprawiedliwości.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.439.18
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34039
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back