Uwięzieni w kole samsary. Twórczość Samuela Becketta w świetle wybranych pojęć filozofii Dalekiego Wschodu

Anna Gryszkiewicz

Abstract

Anna Gryszkiewicz, TRAPPED IN THE WHEEL OF SAMSARA. THE WORKS OF SAMUEL BECKETT IN THE LIGHT OF CHOSEN ELEMENTS OF THE FAR EAST PHILOSOPHY. “PORÓWNANIA” 1 (24), 2019. Vol. XXIV, P. 195-212. ISSN 1733-165X. The author confronts Samuel Beckett’s works with selected concepts of Eastern philosophy. The article expands previous research conducted by Piotr Dariusz Klimczak, contained in his thesis “Theatre of the Absurd. Thanathic Trilogy” and is based on the hypothesis that Beckett’s dramas and novels, as ones which arise on the existential philosophical discourse background, can in an indirect way transmit the basic doctrines of Buddhism and Hinduism, though not without some shifts to the original philosophical system. The author, unlike in Lidan Lin and Pavneet Kaur studies which consider Artur Schopenhauer as the main East West connecting link, locates the basis of his research in a three-person scheme, Beckett – Heidegger – Suzuki, according to which Eastern philosophy, especially the teachings of the Zen school, could reach Beckett as an echo of the influence of Heidegger’s ontology.
Author Anna Gryszkiewicz (FL / IESP)
Anna Gryszkiewicz,,
- Institute of Eastern-Slavic Philology
Other language title versionsTrapped in the wheel of samsara. The works of Samuel Beckett in the light of chosen elements of the Far East philosophy
Journal seriesPorównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym, [Porównania. Czasopismo poświęcone zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom interdyscyplinarnym], ISSN 1733-165X, (N/A 70 pkt)
Issue year2019
No1 (24)
Pages195-212
Publication size in sheets0.85
Keywords in PolishBeckett, buddyzm, Daleki Wschód, zen, Suzuki, samsara
Keywords in EnglishBeckett, Buddhism, Far East, Zen, Suzuki, samsara
ASJC Classification1208 Literature and Literary Theory; 3316 Cultural Studies
Abstract in PolishAnna Gryszkiewicz, UWIĘZIENI W KOLE SAMSARY. TWÓRCZOŚĆ SAMUELA BECKETTA W ŚWIETLE WYBRANYCH POJĘĆ FILOZOFII DALEKIEGO WSCHODU. „PORÓWNANIA” 1 (24), 2019. T. XXIV, S. 195-212. ISSN 1733-165X. W badaniach autorka zestawia twórczość Samuela Becketta z wybranymi koncepcjami filozoficznymi Dalekiego Wschodu. Artykuł nawiązuje do pierwszej tego rodzaju interpretacji w polskich badaniach beckettologicznych, którą zaproponował Piotr Dariusz Klimczak w pracy „Trylogia Tanatyczna Teatru Absurdu”. Autorka stawia tezę, że proza i dramaty Becketta, jako te, które wyrosły na tle dyskursów egzystencjonalnych, są w stanie w niebezpośredni sposób „przewodzić” idee buddyzmu i hinduizmu. Jednak, inaczej niż w pracach innych badaczy takich jak Lidan Lin i Pavneet Kaur, nie opiera związku Becketta ze Wschodem tylko na postaci Artura Schopenhauera. Za istotną podstawę swoich badań uznaje natomiast triadę Beckett – Heidegger – Suzuki, według schematu której pewne koncepcje filozofii Wschodu, a przede wszystkim nauki szkoły Zen, mogłyby dotrzeć do Becketta jako echo wpływu filozofii Martina Heideggera.
DOIDOI:10.14746/por.2019.1.16
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Gryszkiewicz_Anna_Uwiezieni_w_kole_2019.pdf 797.92 KB
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 27-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?