Wartość godziwa jako metoda wyceny w rachunkowości islamskiej banków

Anna Ciecholewska , Marta Sikorska

Abstract

The main aim of this article is to verify the applicability of fair value in financial statements prepared in accordance with the standards of The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). The research hypothesis is that as a result of the significant influence of cultural conditions of Islamic accounting, the degree of application of the fair value concept is small. In order to achieve the objectives of the study and verify the research hypothesis, methods of studying the subject literature and legal acts, including AAOIFI and inductive reasoning were used. Furthermore, a study was conducted of financial statements published by selected Sharia compliant banks, with headquarters in Great Britain And Saudi Arabia - published for the period from 2015 to 2017. The analysis of financial statements of Islamic banks along with the review of the literature on cultural conditions and Islamic ac-counting allows us to formulate conclusion that the assumptions of Sharia law significantly limit the appli-cation of the fair value concept. The specific nature of the socio-cultural environment of Muslim countries influences the objectives of accounting and the methods of their implementation through measurement systems. The concept of fair value measurement is the subject of discussion in the environment related to Islamic accounting. The fact that accounting principles are determined by Sharia law makes the problem even more complex.
Author Anna Ciecholewska (FM)
Anna Ciecholewska,,
- Faculty of Management
, Marta Sikorska (FM / DA)
Marta Sikorska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsFair value as a method of valuation in Islamic accounting of banks
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol158 (102)
Pages35-53
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishwartość godziwa, wycena, rachunkowość islamska, standardy rachunkowości
Keywords in Englishfair value, measurement, Islamic accounting, accounting standards
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie możliwości zastosowania wartości godziwej w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie ze standardami The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Jako hipotezę badawczą przyjęto, że w wyniku istotnego wpływu uwarunkowań kulturowych rachunkowości islamskiej stopień zastosowania w niej koncepcji wartości godziwej jest niewielki. Dla osiągnięcia celu pracy i weryfikacji hipotezy badawczej wykorzystano metody studiów literatury przedmiotu i aktów prawnych, w tym AAOIFI oraz indukcji. Ponadto, przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych wybranych banków prowadzących działalność zgodnie z prawem szariatu z siedzibami w Wielkiej Brytanii oraz Arabii Saudyjskiej – za lata 2015–2017. Przeprowadzona analiza sprawozdań finansowych banków islamskich, wraz z przeglądem literatury dotyczącej uwarunkowań kulturowych oraz rachunkowości islamskiej, pozwala na sformułowanie wniosków: założenia prawa szariatu znacznie ograniczają stopień zastosowania koncepcji wyceny w wartości godziwej; specyfika środowiska społeczno-kulturowego krajów muzułmańskich wpływa na cele stawiane rachunkowości oraz sposoby ich realizacji poprzez systemy pomiaru; koncepcja wyceny w wartości godziwej stanowi przedmiot dyskusji w środowisku związanym z rachunkowością islamską, jednakże fakt zdeterminowania jej zasad przez prawo szariatu wpływa na jeszcze większą złożoność problemu.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.2448
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=189732
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?