Stanowisko polskich ekspertów w konsultacjach Komisji Europejskiej na temat listów zastawnych w Unii Europejskiej

Andrzej Dżuryk

Abstract

At the turn of the year 2015/16 the European Commission carried out consultations on EU regulations regarding covered bonds. The Commission pointed out differences among legal frameworks in Member States which might lead to negative market fragmentation, and in consequence introduced propositions on market integration. Polish covered bonds may materially benefit from the EC propositions, whose aims include convergence of core and peripheral markets and simplification of the investment in covered bonds among Member States and from third party countries, which should lead to spread convergence. The propositions will result in increased demand and further decrease in the cost of funding for Polish issuers, and as a consequence will facilitate a more dynamic growth of the Polish covered bond market. The EC consultation paper propositions were appraised by representatives of different groups of stakeholders of the Polish covered bond market, including in particular: issuers, investors, regulators and independent experts. This article presents the common position of Polish experts as regards to the EC proposed regulations on a new integrated EU covered bond market.
Author Andrzej Dżuryk (FM)
Andrzej Dżuryk,,
- Faculty of Management
Journal seriesBezpieczny Bank, ISSN 1429-2939, (B 13 pkt)
Issue year2016
No1 (62)
Pages73-99
Publication size in sheets1.3
Keywords in Polishlisty zastawne, banki hipoteczne, ramy prawne listów zastawnych, fragmentacja rynku listów zastawnych, płynność rynku listów zastawnych, rozwój rynku listów zastawnych
Keywords in Englishcovered bonds, mortgage banks, covered bonds' legal framework, covered bonds' market fragmentation, covered bonds' market liquidity, covered bonds' market development
Abstract in PolishNa przełomie lat 2015/16 Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje w sprawie ogólnoeuropejskich regulacji dotyczących listów zastawnych. W konsultacjach tych Komisja zwróciła uwagę na różnice w ramach prawnych poszczególnych krajów członkowskich, które mogą być przyczyną niekorzystnej fragmentacji rynku, oraz przedstawiła propozycje służące zwiększeniu integracji rynku. Polskie listy zastawne mogą istotnie skorzystać na rekomendowanych przez Komisję Europejską propozycjach, które mają na celu m.in. zniesienie podziału na kraje główne i peryferyjne oraz ułatwienie inwestycji w listy zastawne między państwami Unii Europejskiej i ze strony państw trzecich, a w efekcie mają prowadzić do konwergencji spread'ów. Propozycje te powinny przyczynić się do zwiększenia popytu oraz dalszego obniżenia kosztu finansowania dla polskich emitentów i w konsekwencji bardziej dynamicznego rozwoju polskiego rynku listów zastawnych. Materiał konsultacyjny Komisji Europejskiej został zaopiniowany przez przedstawicieli różnych grup interesariuszy polskiego rynku listów zastawnych, w tym w szczególności emitentów, inwestorów, regulatorów oraz niezależnych ekspertów. W artykule przedstawiono wspólne stanowisko polskich ekspertów w zakresie proponowanych przez Komisję Europejską regulacji dotyczących jednolitego europejskiego rynku listów zastawnych.
URL https://www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/10/BB62.5.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back