Kontakty językowe w Finlandii

Katarzyna Wojan

Abstract

The article outlines linguistic contacts in Finland in different periods of time, from prehistory to the present day. It emphasizes the historically validated multilingualism and multiculturalism of the country. A thesis has been formulated concerning the strong influences of various languages on Finnish at various stages of its development (i.e. on prehistoric spoken Proto-Finnish, the medieval folk language of the Finns, Finnish of the modern era, as well as on the contemporary stratified language characterized by diglossia and triglossia). The author describes the latest sociolinguistic phenomena such as the interference of migrant languages with the stratified Finnish language and with its urban jargons. The analysis includes the national languages of Finland and languages of ethnic minorities, including sign languages (and their sociolinguistic aspect). The article refers to the latest developments in genetic linguistics.
Author Katarzyna Wojan (FL / ISS)
Katarzyna Wojan,,
- Institute of Scandinavian Studies
Other language title versionsLanguage contacts in Finland
Journal seriesBiuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, ISSN 0032-3802, (N/A 70 pkt, Not active)
Issue year2019
No75
Pages211-229
Publication size in sheets1.4
Keywords in Polishjęzyk fiński, kontakty językowe, sytuacja socjolingwistyczna Finlandii
Keywords in EnglishFinnish, language contacts, sociolinguistic situation in Finland
ASJC Classification1203 Language and Linguistics; 3310 Linguistics and Language
Abstract in PolishArtykuł w ogólnym zarysie opisuje kontakty językowe mające miejsce w Finlandii w różnych okresach, począwszy od prehistorii po współczesność obejmującą obecną dekadę stulecia. Podkreśla się usankcjonowaną historycznie wielojęzyczność i wielokulturowość kraju. Postawiono tezę o silnych wpływach odmiennych języków na fińszczyznę będącą w różnym stadium rozwoju (tj. na prehistoryczne odmiany mówione prafińszczyzny, średniowieczny ludowy język Finów, nowofiński doby nowożytnej, jak też na współcześnie rozwarstwiony język, który cechuje dyglosja i tryglosja). Scharakteryzowano najnowsze zjawisko socjojęzykowe – interferencję języków migrantów w rozczłonkowanej odmianie mówionej języka fińskiego oraz rozwijających się żargonach miejskich. Obiektem analizy lingwistycznej objęto języki krajowe Finlandii oraz języki mniejszości etnicznych, w tym języki migowe (aspekt socjolingwistyczny). W artykule zawarto wzmiankę na temat najnowszych osiągnięć genetyki lingwistycznej.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.6622
URL https://bptj.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=196177
Languagepl polski
Score (nominal)70
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 70.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?