Wypalenie zawodowe. Dylematy wokół istoty zjawiska oraz jego pomiaru

Beata Mańkowska

Abstract

The issue of stress has been paid a great deal of attention over the years of research, but one of its most drastic effects, professional burnout, is still not fully understood in terms of its essence and key mechanisms. Accurate and reliable diagnosis of this phenomenon is not possible due to the multitude of microarrays in which research is conducted. There is no unanimity in the literature on the definition of professional burnout, and there are many tools for measuring it in the service of proliferating theories, and although Christina Maslach’s concept of globalization still predominates throughout the world, it seems to raise objections both to its assumptions and to its and measuring tool. The purpose of this article is to raise a critical reflection on the lack of consistent knowledge of the problem, which significantly hampers accurate diagnosis and effective prevention.
Author Beata Mańkowska (FSS / IPsych / DGPsych)
Beata Mańkowska,,
- Division of General Psychology
Other language title versionsProfessional burnout. Dilemmas around the essence of the phenomenon and its measurement
Journal seriesPolskie Forum Psychologiczne, ISSN 1642-1043, e-ISSN 2449-6871, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol23
No2
Pages430-445
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishstres, wypalenie zawodowe, narzędzia pomiaru
Keywords in Englishstress, professional burnout, measurement tools
Abstract in PolishZagadnieniu stresu poświęcono wiele uwagi na przestrzeni długich lat badań, jednak jedno z jego najbardziej drastycznych skutków, wypalenie zawodowe wciąż nie zostało w pełni poznane w zakresie jego istoty, jak i kluczowych mechanizmów. Trafna i rzetelna diagnoza tego zjawiska nie jest możliwa z uwagi na mnogość mikroparadygmatów, w jakich prowadzone są badania. W literaturze przedmiotu nie ma jednomyślności co do samej definicji wypalenia zawodowego, istnieje też wiele narzędzi jego pomiaru pozostających w służbie mnożących się teorii i choć dominującą w tym zakresie na całym świecie wciąż pozostaje koncepcja Christiny Maslach, zdają się budzić zastrzeżenia, zarówno jej założenia, jak i narzędzie pomiarowe. Celem artykułu jest wzbudzenie krytycznej refleksji nad brakiem spójnej wiedzy o problemie, co istotnie utrudnia trafną diagnozę oraz skuteczną prewencję.
DOIDOI:10.14656/PFP20180212
URL https://pfp.ukw.edu.pl/page/pl/archive/article/381/mankowska_wypalenie_zawodowe/article.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back