Wywłaszczenie krajobrazowe

Tomasz Bąkowski

Abstract

The regulations of the so-called 2015 landscape act enabled municipal councils to pass resolutions specifying the terms and conditions for locating small architecture objects, billboards and advertising devices as well as fences, their dimensions, quality standards and types of construction materials from which they can be made. One of the elements of the content of such a resolution is to determine the terms and time of adjustment of the objects, fences and advertising boards and devices existing on the day of its entry into force to the introduced prohibitions, rules and conditions. This in turn gives the opportunity to eliminate from the legal turnover the rights obtained in accordance with the then applicable law, resulting for example from the decision on the building permit. Such a solution is in a way similar to the so-called expropriation of a right that is acceptable in the current constitutional order. However, the legal construction of the "landscape expropriation" coined for the purposes of this article raises some fundamental reservations. Firstly, the consequences of the adopted resolutions are in contradiction with the constitutional principle of non-retroactivity of law, of which derogation is possible, but it must be justified by relevant reasons, such as protection of values appreciated higher than the certainty of legal turnover or trust in public authorities. Secondly, the abovementioned deprivation of rights acquired in accordance with the law in force occurs without a fair compensation required by the Constitution of the Republic of Poland. Thirdly, the mechanism of eliminating the norms derived from legal turnover, reconstructed from the content of an administrative decision by subsequent higher-level norms, by which in this case we mean the norms resulting from the analyzed resolutions, which are acts of local law, is challenged by the doctrine of law, the more so that the derogation of these derived norms has the characteristics of implied derogation.
Author Tomasz Bąkowski (FLA / DAL)
Tomasz Bąkowski,,
- Department of Administrative Law
Other language title versionsLandscape expropriation
Journal seriesNieruchomości@, ISSN , e-ISSN 2657-8247, (0 pkt)
Issue year2019
No2
Pages45-57
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwywłaszczenie prawa, wywłaszczenie bez odszkodowania, retroaktywność prawa, ustawa krajobrazowa, gminna uchwała krajobrazowa
Keywords in Englishexpropriation of right, expropriation without compensation, retroactivity of law, landscape act, municipal council landscape’s resolution
Abstract in Polish Przepisy tak zwanej ustawy krajobrazowej z 2015 r. umożliwiły radom gmin podejmowanie uchwał określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Jednym z elementów treści takiej uchwały jest określenie warunków i terminu dostosowania istniejących w dniu jej wejścia w życie wspomnianych obiektów, ogrodzeń oraz tablic i urządzeń reklamowych do wprowadzonych zakazów, zasad i warunków. To zaś daje możliwość eliminowania z obrotu prawnego uprawnień uzyskanych zgodnie z obowiązującym prawem, wynikających np. z decyzji o pozwoleniu na budowę. Takie rozwiązanie jest w pewnym stopniu podobne do dopuszczalnego w obecnym porządku konstytucyjnym tak zwanego wywłaszczenia prawa. Jednakże prawna konstrukcja nazwanego na użytek niniejszego artykułu „wywłaszczenia krajobrazowego” rodzi pewne zastrzeżenia o charakterze podstawowym. Po pierwsze, konsekwencje podejmowanych uchwał pozostają w sprzeczności z konstytucyjną zasadą niedziałania prawa wstecz, od której odstępstwo jest co prawda możliwe, jednak musi ono być usprawiedliwione istotnymi powodami, takimi jak ochrona wartości cenionych wyżej niż pewność obrotu prawnego, czy zaufanie do organów władzy publicznej. Po drugie, do wspomnianego powyżej pozbawiania uprawnień nabytych w zgodzie z obowiązującym prawem dochodzi bez wymaganego przez Konstytucję RP słusznego odszkodowania. Po trzecie, mechanizm eliminowania z obrotu prawnego norm pochodnych, rekonstruowanych z treści decyzji administracyjnej, przez późniejsze normy wyższego stopnia, za jakie w tym przypadku należy uznać normy wynikające z analizowanych uchwał, które są aktami prawa miejscowego, jest kwestionowany przez doktrynę prawa, zwłaszcza że derogacja tychże norm pochodnych, nosi znamiona derogacji dorozumianej.
URL https://kwartalniknieruchomosci.ms.gov.pl/pdfy/n@i_nr2-19.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?