Polska w strefie i poza strefą euro-zagrożenia i korzyści w świetle nowych uwarunkowań politycznych i gospodarczych

Krzysztof Dobrowolski

Abstract

This article analyzes the benefits and risks of Poland adopting the euro in the light of current political and economic conditions. For this purpose, the following research methods were used: literature research, intuitive method and descriptive statistics. Poland has fulfilled the criteria for nominal convergence for two years, apart from participating in the ERM II mechanism, but the political situation in the country precludes the adoption of measures leading to the euro zone. The future shape of this zone is yet unknown, as its closer integration is planned.Theoretical analysis indicates that the process of globalization makes it difficult for medium-sized, open-economy countries to pursue autonomous monetary and exchange rate policy, so the loss of these instruments after the adoption of the euro should not jeopardize long-term economic growth, even in the case of asymmetric shocks. The market mechanisms of restoringthe balance and fiscal policy may then be used. The economy will also benefit from the elimination of transaction costs and exchange rate risks in the euro zone. The analysis shows that it is possible to use the opportunity for faster GDP growth associated with the adoption of the common currency if the right economic policyis pursued. Adopting the euro may also incur costs. For banks it can be the loss of foreign exchange earnings andcommissions on FX hedge transactions. For the economy it can be the possibility of speculative bubbles, as a result of excessive consumption growth, caused by possibly too low interest rates. Expected benefits should, however, outweigh any losses.
Autor Krzysztof Dobrowolski (WE / ITiHM)
Krzysztof Dobrowolski
- Instytut Transportu i Handlu Morskiego
Inne wersje tytułuPoland in and outside the euro zone-risks and benefits in the light of new political and economic determinants
Tytuł czasopisma/seriiWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Rok wydania2017
Tom8
Nr3
Paginacja29-58
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.45
Słowa kluczowe w języku polskimstrefa euro, kryteria z Maastricht, szoki asymetryczne
Słowa kluczowe w języku angielskimeuro zone, Maastricht criteria, asymmetric shocks
Streszczenie w języku polskimW artykule dokonano analizy korzyści i zagrożeń związanych z przyjęciem przez Polskęeuro, w świetle aktualnych uwarunkowań politycznych i gospodarczych. W tym celu wykorzystano następujące metody badawcze: badania literaturowe, metodę intuicyjną oraz metodę statystyki opisowej. Polska od dwóch lat spełnia kryteria nominalnej konwergencji, poza uczestniczeniem w mechanizmie ERM II, jednak sytuacja polityczna w kraju wyklucza podjęcie działań prowadzących do przystąpieniado strefy euro. Nieznany jest także przyszły kształt tego ugrupowania, gdyż planowana jest jego ściślejsza integracja. Teoretyczna analiza wskazuje, że proces globalizacji utrudnia krajom średniej wielkości, o otwartej gospodarceprowadzenie autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej, utrata więc tych narzędzi po przyjęciu euro nie powinna stanowić zagrożenia dla długofalowego wzrostu gospodarczego, nawet w sytuacji wystąpienia szoków asymetrycznych. Wykorzystane wówczas mogą zostać rynkowe mechanizmy przywracania równowagi oraz polityka fiskalna. Gospodarka skorzysta ponadto na eliminacji kosztów transakcyjnych i ryzyka kursowego w strefie euro.Przeprowadzone analizy wskazują, że przy odpowiedniej polityce gospodarczej możliwe jest wykorzystanie szansy na szybsze tempo wzrostu PKB, związanej z przyjęciem wspólnej waluty. Wystąpić mogą również koszty przyjęcia euro, wynikające z utraty przez banki dochodów z wymiany walut i transakcji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, przeprowadzanych przez klientów, a także z możliwością powstawania baniek spekulacyjnych, w wyniku nadmiernego wzrostu konsumpcji, przy ewentualnych zbyt niskich stopach procentowych. Oczekiwane korzyści powinny jednak przewyższać ewentualne straty.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/09/3.K.Dobrowolski_WG_3_2017_GG.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)9
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?