Szkoła uspołeczniona: między odspołecznianiem i uspołecznianiem na nowo. Perspektywa pedagogiki miejsca wspólnego

Maria Mendel

Abstract

The text is an attempt to describe the contemporary condition of a socialized school (community school). The frame for this description may be observed at present, concurrent processes consisting in its de-socialization – on the one hand – and socializing it anew (and new, in new contexts), on the other. This takes place in conditions in which, under the current increasing privatization of public good, „naturally” fragile, because they require constant reinforcement, the foundations of a socialized school seem to crumble in a way undermining its status quo. In such conditions weakened the values – that strengthen the idea of – universal and equal education, based on social justice and built in a strong relationship with the local dimensions of social life, understood as the basis for practicing democratic commonality, which is crucial for the socialized school. The text uses examples from American space and – in a perspective of the pedagogy of the common places – it leads towards sustainable development and policy of interruption, towards the points showing the importance of the activity of local communities. This meaning is important due to the urgent need for change today, both in the sphere of understanding of the school and the social environment of which it is a part. School, like the local community – connected in mutuality – requires empowerment.
Author Maria Mendel (FSS / IE / DSocP)
Maria Mendel,,
- Division of Social Pedagogy
Other language title versionsSocialized school: between de-socialization and re-socialization. Perspective of the pedagogy of the common plac
Journal seriesPedagogika Społeczna, ISSN 1642-672X, (B 11 pkt)
Issue year2019
Vol18
No1
Pages9-27
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishszkoła uspołeczniona, zrównoważona szkoła społeczna, polityka przerwania, demokracja dzisiaj, pedagogika miejsca wspólnego
Keywords in Englishcommunity school, sustainable community school, politics of interruption, democracy today, pedagogy of the common places
Abstract in PolishTekst jest próbą opisu współczesnej kondycji szkoły uspołecznionej. Zakres tego opisu mogą wyznaczać obserwowane aktualnie, współbieżne procesy polegające na jej odspołecznianiu – z jednej strony – i uspołecznianiu jej na nowo (i po nowemu, w nowych kontekstach), z drugiej. Odbywa się to w warunkach, w których na stale rosnącej fali prywatyzacji dobra publicznego, „naturalnie” kruche, bo wymagające nieustannego wzmacniania, fundamenty szkoły uspołecznionej wydają się kruszeć w sposób podważający jej status quo. Osłabły bowiem wartości, które ugruntowują – kluczową dla szkoły uspołecznionej – ideę edukacji powszechnej i równej, opartej na sprawiedliwości społecznej i budowanej w silnym związku z lokalnymi wymiarami życia społecznego, rozumianymi jako podstawa praktykowania demokratycznej wspólności. Tekst operuje przykładami z przestrzeni amerykańskiej i – wykorzystując perspektywę pedagogiki miejsca wspólnego – prowadzi w kierunku zrównoważonego rozwoju i polityki przerwania, ku puentom pokazującym znaczenie aktywności lokalnych wspólnot. Znaczenie to jest istotne z uwagi na pilną dzisiaj potrzebę zmian, zarówno w sferze rozumienia szkoły, jak i społecznego otoczenia, którego jest częścią. Tak szkoła, jak lokalna społeczność – wzajemnie powiązane – wymagają upełnomocnienia.
DOIDOI:10.35464/1642-672X.PS.2019.1.01
URL http://pedagogikaspoleczna.com/wp-content/uploads/2019/07/PS12019-9-27.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 23-08-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiWersja w języku angielskim s. 29-46
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back