The role of the family court in Poland in the prevention of demoralization and juvenile delinquency on the example of prophylactic and rehabilitation activity of probation officers

Łukasz Wirkus

Abstract

The article in a holistic manner discusses the role of the family court in preventing the phenomena of juvenile demoralization and delinquency and presents the current cooperation of probation officers with the family court through the prism of multi-context and multidisciplinary prophylactic and rehabilitation activities. The article discusses educational-therapeutic measures and corrective measures taken by the court against a minor as well as other possibilities of practical impact on his environment. The text also includes an analysis of the scope of a probation officer’s activities in cases concerning juveniles. The proposed concept of interventions at non-judicial and judicial levels is part of the Council of Europe recommendations covering the principles of community involvement and continuity of care. Activity of the family court and probation officer constitutes a significant care and re-socialization, prophylactic and rehabilitation, as well as repressive-control mechanism in the structures of the administration of justice in Poland.
Author Łukasz Wirkus (FSS / IE / DSPSR)
Łukasz Wirkus,,
- Division of Social Pathology and Social Rehabilitation
Other language title versionsRola sądu rodzinnego w Polsce w zapobieganiu przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich na przykładzie działalności profilaktyczno - resocjalizacyjnej kuratorów sądowych
Journal seriesThe Polish Journal of Criminology, ISSN 2543-4659, e-ISSN 2451-4098, (0 pkt)
Issue year2018
Vol4
No1
Pages70-89
Publication size in sheets0.95
Keywords in PolishMinisterstwo Sprawiedliwości, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, sąd rodzinny, sąd rejonowy, resocjalizacja, Rada Europy, władza rodzicielska, kurator sądowy, sąd okręgowy, przestępstwo
Keywords in EnglishMinistry of Justice, Constitution of the Republic of Poland, family court, district court, resocialization, Council of Europe, parental responsibility, probation officer, district court, crime, youth crime, demoralization
Abstract in PolishArtykuł omawia w sposób holistyczny rolę sądu rodzinnego w zapobieganiu zjawisku demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz prezentuje aktualną przestrzeń współpracy kuratorów sądowych z sądem rodzinnym przez pryzmat wielokontekstowej i multidyscyplinarnej działalności profilaktyczno – resocjalizacyjnej. W artykule omówiono środki wychowawczo – lecznicze i poprawcze stosowane przez sąd wobec nieletniego oraz inne możliwości praktycznych oddziaływań na jego środowisko. W tekście zawarto także analizę zakresu czynności kuratora rodzinnego w sprawach nieletnich. Zaproponowana koncepcja działań interwencyjnych na poziomie przesądowym i sądowym wpisuje się w rekomendacje Rady Europy obejmujące zasady zaangażowania wspólnotowego i ciągłości opieki. Działalność sądu rodzinnego i kuratora sądowego stanowi istotny mechanizm wychowawczo – resocjalizacyjny, prewencyjno – profilaktyczny a także represyjno - kontrolny w strukturach wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.5787
URL https://archiwumpjocpl.publisherspanel.com/resources/html/article/details?id=180347&language=en
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?