Bottom structure of selected basins in the Port of Gdynia

Janusz Dworniczak , Radosław Wróblewski , Stanisław Rudowski , Patryk Sitkiewicz , Malwina Bieszk

Abstract

Bottom structure of the basins in the Port of Gdynia, Poland, was analysed based on the archival materials of the Department of Operational Oceanography of Marine Institute in Gdańsk, particularly seismic profiles and macroscopic descriptions of sediment cores. Seismic profiling and core collection were performed in selected basins and within the fairway. The rich source material was used to draw a detailed bathymetric map of the bottom of the basins, a map of surface sediments, and a synthetic geological cross-section. A considerable variation in bottom depth within the analysed basins was observed. Bedrock sediments comprised Miocene sands and silts covered with glacial and fluvioglacial sediments, which reach the surface of the water, especially in the central part of the fairway. Within the eastern part of the fairway, fluvioglacial sediments are covered with marine sediments related to the Littorina transgression. Within the inner port and in the outport, a series of glacial and fluvioglacial sediments are covered with a thick (about 10 m) series of glaciolacustrine and lacustrine sediments, which in turn is covered with fluvial and deltaic sediments. The surface of the bottom is composed of contemporary, anthropogenically modified sediments. The map of surface sediments of the bottom corresponds to the geological map on the horizon of about 10 meters beneath land surface.
Author Janusz Dworniczak
Janusz Dworniczak,,
-
, Radosław Wróblewski (FOG / IG / DGQG)
Radosław Wróblewski,,
- Department of Geomorphology and Quarternary Geology
, Stanisław Rudowski
Stanisław Rudowski,,
-
, Patryk Sitkiewicz (FOG / IG / DGQG)
Patryk Sitkiewicz,,
- Department of Geomorphology and Quarternary Geology
, Malwina Bieszk (FOG / IG)
Malwina Bieszk,,
- Institute of Geography
Other language title versionsBudowa dna wybranych basenów Portu Gdynia
Journal seriesBulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, ISSN 1230-7424, (0 pkt)
Issue year2017
Vol32
No1
Pages1-7
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishprofilowanie sejsmiczne SES, sonda wibracyjna, osady denne, Zatoka Gdańska, Polska
Keywords in EnglishSES profiling, vibrocorer, bottom sediments, Gulf of Gdańsk, Poland
Abstract in PolishW ramach opracowania budowy dna basenów portowych Portu Gdynia wykorzystano materiały archiwalne Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku, tj. profile sejsmiczne oraz opisy makroskopowe rdzeni osadów. Profilowanie sejsmiczne oraz pobór rdzeni wykonano w wybranych basenach oraz w obrębie podejściowego toru wodnego. Bogaty materiał źródłowy posłużył do opracowania szczegółowej mapy batymetrycznej dna basenów, mapy osadów powierzchniowych oraz syntetycznego przekroju geologicznego. Stwierdzono znaczne zróżnicowanie głębokości dna w obrębie analizowanych akwenów. Osady podłoża to piaski i muły mioceńskie, na których zalegają osady lodowcowe oraz wodnolodowcowe wychodzące – zwłaszcza w centralnej części podejściowego toru wodnego – na powierzchnię. W obrębie wschodniej części toru wodnego na osadach wodnolodowcowych zalegają osady morskie związane z transgresją litorynową. Na obszarze portu wewnętrznego oraz w awanporcie seria osadów lodowcowych i wodnolodowcowych przykryta jest miąższą (około 10 m) serią osadów jeziorno-lodowcowych i jeziornych, na których zalegają osady o charakterze rzecznym i deltowym Powierzchnię dna budują osady współczesne, zmienione antropogenicznie. Mapa osadów powierzchniowych dna odpowiada mapie geologicznej na poziomie około -10 m.
DOIDOI:10.5604/12307424.1223968
URL http://www.bullmaritimeinstitute.com/api/files/view/69253.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 13-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?