Synergia rozwoju współczesnych portów lotniczych i struktur zagospodarowania przestrzeni

Danuta Rucińska , Andrzej Ruciński

Abstract

Contemporary airports and other elements of spatial planning are characterized by strong developmental synergy, manifested in the quantitative and qualitative reorganization of settlement, manufacturing and transportation systems; construction of areas in the vicinity of airports that are modernly in their layout and management; the dynamization of the air cargo market; and multiple other benefits for all interested parties as a result of the integration of functions connected with the airport itself. Aviation enterprise creates favorable conditions for the transfer and diffusion of innovative solutions within areas located in the vicinity of airports. It advances the pace of their development turning them into zones characterized by heightened activity in the areas of research, modern business and business services, as well as attractive employment opportunities and residential areas. The effects of synergic cooperation can be seen in the areas of business and economics, management and organization, the Business Performance Index, as well as in the directed spatial planning of areas located in the vicinity of airports. The aim of this study is to analyze the determinants, scope and the impacts of: – airports on contemporary settlement patterns in terms of urbanization and regionalization, – settlement systems on the development and growth of airports and neighboring areas (airports’ landside). The article outlines the developmental trends of airports’ landside, namely modern structures such as Airport Cities and Aerotropolis, and refers to selected examples which confirm existing practices. This article is based on a long-standing, independent research, confirms the evolution and intensifying dynamism of synergic effects, as well as global trends in this scope. The conclusion details the various spheres influenced by the synergic effects of the development of airports (as well as areas located in their vicinity), taking into account the many directions of transformations that determine an increase in the competi- tiveness of airports, airports’ landside (such as Airport City and aerotropolis), as well as urban areas and regions.
Author Danuta Rucińska (FE / DTM)
Danuta Rucińska,,
- Department of Transportation Market
, Andrzej Ruciński (FE / DTM)
Andrzej Ruciński,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsSynergy of modern airports development and space management structures
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No74
Pages379-393
Publication size in sheets0.7
Abstract in PolishWspółczesne porty lotnicze i inne elementy zagospodarowania przestrzeni cechuje silna synergia rozwojowa. Ujawnia się ona ilościowo-jakościowymi przeobrażeniami układów osadniczych, produkcyjnych i transportowych, powstawaniem nowocześnie zorganizowanych i zarządzanych stref okołolotniskowych, dynamizacją rynków ciążących transportu lotniczego i zwielokrotnionymi korzyściami dla wszystkich podmiotów w wyniku integracji funkcji związanych z lotniskiem. Działalność lotnicza sprzyja transferowi i dyfuzji innowacyjnych rozwiązań w otoczeniu portów, przyśpieszeniu tempa rozwoju tych obszarów jako stref działalności naukowo-badawczej, gospodarczej i obsługi nowoczesnego biznesu, atrakcyjnych rynków pracy i stref mieszkalnictwa wyposażonych w nowoczesne obiekty infrastrukturalne. Efekty synergicznego współdziałania ujawniają się w sferze ekonomii i biznesu, zarządzania i organizacji, rynkowych rezultatach działalności oraz w ukierunkowanym zagospodarowaniu przestrzeni wokół portów lotniczych. Celem opracowania jest analiza uwarunkowań, zakresu i efektów oddziaływania: – funkcji miastotwórczej i regionotwórczej portów lotniczych na współczesne układy osadnicze, – układów osadniczych na rozwój i wzrost portów lotniczych i ich bezpośredniego otoczenia (stref okołolotniskowych). Oprócz analizy synergicznych efektów zjawiska wskazano na trendy rozwojowe funkcjonalnych stref okołolotniskowych – nowoczesnych strukturach typu Airport Cities i Aerotropolis – odnosząc je do wybranych przykładów potwierdzających występujące praktyki. Artykuł przygotowano na podstawie wieloletnich autorskich badań, które potwierdzają ewolucję i nasilającą się dynamikę synergicznych efektów oraz wpływami globalnych trendów w tym zakresie. We wnioskach wskazano na kierunki oddziaływania synergicznych efektów rozwoju portów lotniczych i ich otoczenia z uwzględnieniem wielokierunkowości przeobrażeń, determinującej wzrost konkurencyjności portów lotniczych, stref okołolotniskowych typu Airport City i Aerotropolis, obszarów miejskich oraz ich regionów.
URL http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/199/172
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?