Budgetary policy of local government and its impact on entrepreneurship

Tomasz Skica , Anna Golejewska , Jarosław Bielak

Abstract

Background. Budgetary policy has an important contribution to creating a business- friendly climate and development of SMEs in a given area. Research aims. This paper examines the impact of the local budgetary policy on the development of entrepreneurship in Poland in the years 2010–2015. For the purpose of the paper, entrepreneurship was defined as the number of newly registered economic entities divided by the number of persons of working age, and budgetary policy through revenue and expenditure structure of commune/municipality budgets regarding their economic characteristics. The analysis was carried out regarding communes/municipalities split by urban, rural, and urban-rural entities. Methodology. The authors applied cluster analysis using the K-medoids algorithm. Applying the cluster analysis, 2 types of budgetary policy were determined in urban, 3 types in rural, and 2 types in urban-rural communes. For each type of identified budgetary policy the impact of selected variables on entrepreneurship was estimated using panel models with one and many explanatory variables. The parameters were estimated using groupwise weighted least squares for the panel data method. Key findings. In most cases, the results confirmed a positive impact of own revenue, current expenditure, and investment expenditure on entrepreneurship. The strongest effect of the above-mentioned variables was reported for municipalities. A negative impact was noted for general subsidies and grants.
Author Tomasz Skica
Tomasz Skica,,
-
, Anna Golejewska (FE / DEEI)
Anna Golejewska,,
- Department of Economics of European Integration
, Jarosław Bielak
Jarosław Bielak,,
-
Other language title versionsPolityka budżetowa samorządu lokalnego i jej wpływ na przedsiębiorczość
Journal seriesInternational Journal of Contemporary Management, [Współczesne Zarządzanie], ISSN 1643-5494, e-ISSN 2449-8939, [2449-8920], (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol17
No2
Pages35-62
Publication size in sheets1.35
Keywords in Polishsamorząd lokalny, polityka budżetowa, przedsiębiorczość, modele panelowe
Keywords in Englishlocal government, budgetary policy, entrepreneurship, panel models
Abstract in PolishTło badań. Polityka budżetowa ma istotny wkład w tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi działalności gospodarczej na danym obszarze. Cele badań. W artykule dokonano analizy wpływu lokalnej polityki budżetowej na rozwój przedsiębiorczości w Polsce w latach 2010–2015. Na potrzeby niniejszego artykułu przedsiębiorczość została zdefiniowana jako liczba nowo zarejestrowanych jednostek gospodarczych w przeliczeniu na liczbę osób w wieku produkcyjnym, a politykę budżetową określono przez pryzmat struktury dochodów i wydatków budżetów gminnych uwzględniający ich charakterystykę ekonomiczną. Analizą objęto gminy w podziale na jednostki miejskie, wiejskie i miejsko-wiejskie. Metodologia. Autorzy zastosowali analizę skupień, wykorzystując algorytm oparty na medoidach. W wyniku przeprowadzonej analizy skupień zidentyfikowano dwa typy polityki budżetowej w gminach miejskich, trzy typy w gminach wiejskich i dwa w gminach miejsko-wiejskich. Dla każdego typu polityki wpływ poszczególnych zmiennych na przedsiębiorczość został oszacowany przy wykorzystaniu modeli panelowych z jedną i wieloma zmiennymi. Parametry modeli oszacowano za pomocą ważonej metody najmniejszych kwadratów dla danych panelowych. Kluczowe wnioski. W większości przypadków wyniki potwierdziły pozytywny wpływ dochodów własnych, wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych na przedsiębiorczość. Najsilniejsze oddziaływanie tych zmiennych zaobserwowano w gminach miejskich. Negatywny wpływ odnotowano w przypadku subwencji ogólnych i dotacji.
DOIDOI:10.4467/24498939IJCM.18.017.8541
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/12087/
Languageen angielski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?