Koncepcje i badania odporności gospodarczej regionów

Grzegorz Masik

Abstract

The aim of the paper is to review the concept and research of economic resilience. There are three basic interpretations determining the scope of analysis: engineering, ecological and adaptive resilience. This concept explores whether the regions tend to equilibrium state, how they function as complex adaptive systems and how implemented strategies build their resilience to external disturbunces. Research in this area focuses on the analysis of the impact of the recession on the functioning of the regions, determining the characteristics of changes in gross domestic product, employment, investments and others as well as strategic activities and tools used by decision-makers of the public, economic and social institutions. The most commonly used instruments are investment incentives and labor market measures.
Author Grzegorz Masik (FOG / IG / DS-EG)
Grzegorz Masik,,
- Depertment of Socio-Economic Geography
Other language title versionsConcepts and research of economic resilience of regions
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No477
Pages154-162
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishodporność gospodarcza, adaptatywność, podejście ewolucyjne
Keywords in Englisheconomic resilience, adaptability, evolutionary approach
Abstract in Polish Celem artykułu jest przegląd koncepcji i badań dotyczących odporności gospodarczej. Istnieją trzy podstawowe interpretacje decydujące o zakresie analiz: odporność inżynieryjna, ekologiczna i adaptatywna. W ramach wyróżnionych koncepcji odporności bada się podążanie regionów do stanu równowagi, ich funkcjonowanie jako złożonych i adaptatywnych systemów oraz wdrażane w przeszłości strategie pozwalające budować ich odporność na zakłócenia zewnętrzne. Badania z tego zakresu skupiają się na analizie wpływu recesji na funkcjonowanie regionów, określaniu charakterystyk dotyczących zmian produktu krajowego brutto, zatrudnienia, inwestycji i in., a także na działaniach strategicznych i instrumentach stosowanych przez decydentów sfery publicznej, gospodarczej i społecznej. Do najczęściej stosowanych instrumentów należą zachęty inwestycyjne oraz działania na rynku pracy.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.477.15
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=37485&from=publication
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back